FACEBOOK Rzetelna firma OPINEO

Zasady współpracy

1. Realizacja zlecenia rozpoczyna się w momencie otrzymania i opłacenia przez Klienta zamówienia, poprzez sklep www.rod.biz.pl.
Zamówienie niestandardowe są rozpoczynane po konsultacjach drogą elektroniczną, telefoniczną lub osobistych na indywidualnych zasadach.

2. W zamówieniu powinny być wyraźnie określone następujące elementy: przedmiot zlecenia, data złożenia zamówienia, termin przekazania materiałów, termin wykonania projektu oraz termin realizacji zlecenia, jak również wartość zamówienia i forma zapłaty.

3. Agencja Reklamy ROD oświadcza, że podejmowane świadczenia należą do zakresu działalności gospodarczej Agencji Reklamy ROD, a możliwości techniczne i organizacyjne jakimi dysponuje w swej działalności zapewniają należyte wykonanie wszystkich zobowiązań Agencji Reklamy ROD.

4. Po złożeniu i potwierdzeniu zamówienia Klient zobowiązuje się do przekazania Agencji Reklamy ROD wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania zlecenia. Jednocześnie Klient oświadcza, że posiada wszelkie prawa majątkowe do przekazanych materiałów.

5. Agencja Reklamy ROD zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych i treści wiadomości e-mail dotyczących Klienta, z którymi w związku z wykonywaniem zlecenia.
Obowiązek powyższy obejmuje w szczególności zakaz ujawniania tych danych lub treści wiadomości e-mail jakiejkolwiek osobie oraz ich wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób, który mógłby wpłynąć negatywnie na działalność Klienta.

6. Po zatwierdzeniu projektu przez Klienta, Agencja Reklamy ROD przystępuje do zasadniczej realizacji zlecenia i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy występujące w projekcie.

7. Akceptacja projektu odbywa się poprzez przekazanie Klientowi podglądu w formie elektronicznej w postaci plików graficznych.
Do Agencji Reklamy ROD należy sprawdzenie wykonywanego projektu graficznego pod względem merytorycznym i kolorystycznym oraz ewentualne przesłanie uwag drogą elektroniczną.
W przypadku realizacji projektów przysłanych przez Klienta Agencja Reklamy ROD nie sprawdza projektu pod względem merytoryczny, nie wprowadza korekt w projekcie.
W przypadku realizacji projektów przysłanych przez Klienta Agencja Reklamy ROD sprawdza projekt jedynie pod względem poprawności formatu oraz skali kolorystycznej.

8. Agencja Reklamy ROD zobowiązuje się do wykonania zlecenia zgodnie ze złożonym zamówieniem i gwarantuje, że dostarczony Towar będzie najwyższej jakości.

9. Ewentualne reklamacje należy składać na piśmie, nie później niż 7 dni roboczych od daty realizacji zlecenia. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnej odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w ciągu 7 dni i jeżeli reklamacja będzie miała podstawy do uwzględnienia Agencja Reklamy ROD podejmie odpowiednie działania w celu usunięcia wad produktu.
Błędy wynikające z projektów lub materiałów przysłanych przez Klienta nie podlegają reklamacji.

10. Klient jest zobowiązany do zapłaty przed wykonaniem zlecenie, zgodnie z ustalonymi warunkami wyszczególnionymi w sklepie www.rod.biz.pl
W przypadku płatności po realizacji zamówienia, w wybranych usługach po pisemnej umowie podpisanej przez obie Strony, przeterminowania płatności naliczane będą odsetki ustawowe oraz karne odsetki umowne w wysokości 0,25% wartości zlecenia za dzień opóźnienia.
Zamówienie w sklepie nie jest równoznaczne z pisemną umową, wymagane jest podpisanie umowy w formie papierowej przez obie Strony.

11. W przypadku niedostarczenia Towaru lub Usługi w terminach ustalonych w pisemnej umowie podpisanej przez obie Strony, Klient, zachowując inne roszczenia wobec Agencji Reklamy ROD wynikające z przepisów prawa, jest uprawniony do żądania zapłaty kary umownej zgodnie z podpisaną umową w wysokości 0,25% wartości zlecenia za dzień opóźnienia.
Zamówienie w sklepie nie jest równoznaczne z pisemną umową, wymagane jest podpisanie umowy w formie papierowej przez obie Strony.

12. Strony mogą zaniechać naliczania i dochodzenia kar umownych na zasadzie wzajemności.

13. Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83, niedozwolone jest wykorzystywanie projektów (lub ich elementów) przygotowanych przez Agencję Reklamy ROD na innych polach eksploatacji niż te, które zostały objęte wykonanym zleceniem.
Niedozwolone jest również powielanie utworów wykonanych przez Agencję Reklamy ROD oraz wykorzystywanie ich na innych polach eksploatacji bez zgody Agencji Reklamy ROD.

14. Możliwość przetwarzania utworów wykonanych przez Agencję Reklamy ROD, uzyskuje się po podpisaniu odrębnej umowy. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu, zwana 'licencją', obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione. Umowa taka wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

15. Powierzenie przez Klienta zlecenia do realizacji przez Agencję Reklamy ROD jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków współpracy.

16. Zasady określone w niniejszym dokumencie obowiązują od dnia 1 czerwca 2010 roku.